» Начална страница
English


Информация

Полезна информация
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Актив

Счетоводен баланс към 31 Август 2017г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Класик

Счетоводен баланс към 31 Август 2017г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Дф Инвест Фонд Паричен
 Пазар

Счетоводен баланс към 31 Август 2017г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Глобал Опортюнитис

Счетоводен баланс към 31 Август 2017г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Инвест Фонд Паричен Пазар  Долари

Счетоводен баланс към 31 Август 2017г.
всички счетоводни отчети


 
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.8103 0.8022 301702.9026 244470.00 22.10.2015г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-15.16% -10.49% -12.60%
17.290%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 13.09.2017 и 14.09.2017 .  
     
 
Договорен Фонд Инвест Фонд Паричен Пазар 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
1.0127 1.0127 32915.0493 33334.21 09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.90% 0.30% -1.12%
0.548%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 18.09.2017 .  
     
 
Договорен Фонд Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.9511 0.9511 1256.1930 1194.78 04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.17% -2.89% -0.31%
5.452%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 18.09.2017.  
     
Инвест Класик ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.7158

0.7079

0.7115

0.7151

11 758 718.4224 8 409 151.89 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-1.05% -3.31% -7.97%
27.897%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 15.09.2017, 18.09.2017 и 19.09.2017.
 
     
Инвест Актив ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.3241

0.3193

0.3209

0.3225

21 441 609.7958 6 915 969.44 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.89% -10.73% -3.33%
39.68%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 15.09.2017, 18.09.2017 и 19.09.2017.
 
     
  Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа пропоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Просперктът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg  
Новини  
08.09.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

10.08.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

03.07.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Фонд Паричен Пазар
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG40 BPBI 7942 5019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (USD):
BG55 BPBI 7942 1121 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари”.
Бенефициент
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик",Договорен Фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар” , Договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Долари“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар”, Договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Долари“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.